مقام شناسی و کنکاشی در جزئیات تلاوت معروف‌ سوره  انعام 95-110 اثر ماندگار استاد شحات محمد انور اجرا شده در سال 1369 در شهر رشت:

 توضیح : این اجرا به همراه تلاوت ماندگار سوره مائده 109-120 ایران جزو بهترین تلاوت های استاد هستند.

 

مقام های اصلی این تلاوت:

1-بیات 2-راست 3-عجم 4-سه گاه 5-حجاز 6-بیات

مقام های فرعی (ترکیبات) این تلاوت:

1-شوری 2-سوزناک 3-هزام 4-عراق 5-شاهناز 6-حسینی

توضیحات:

اجرای استاد در مقام سه گاه در این تلاوت، خارق العاده است.

قاریان و فنون تلاوت 

 برای دریافت تلاوت به ادامه مطلب مراجعه نمایید


 جهت دریافت تلاوت کلیک نمایید.

مقام شناسی تلاوت به شیوه فراز به فراز:

1-استعاذه

2-بسمله

3-بیات - جنس بیات شروع فراز از درجه 4  بیات با فرود در قرار بیات

4-بیات - جنس بیات شروع فراز از درجه 4  بیات با حرکات لحنی زیبا و فنی و فرود در قرار بیات

5-بیات – تلوین بین بیات نوا و بیات حسینی

6-بیات – بیات عجمی بسیار زیبا و فنی

7-بیات – بیات حسینی

8-بیات – بیات عجمی بسیار زیبا با انتقال به جنس بیات

9-بیات – مقام شوری

10-بیات – فرود در جنس بیات

11-بیات – بیات حسینی بسیار فنی و زیبا

12-بیات – بیات عجمی

 

13-راست – عقد راست (پنج درجه اول راست) شروع فراز از درجه اول راست و صعود تا درجه پنجم راست

استاد با ورود به راست چهار درجه اوج گیری نموده است

14-راست – غماز راست (درجه 5 راست) و ادامه اجرا درعقد راست 

15-راست – غماز راست (درجه 5 راست) و ادامه اجرا درعقد راست  توقف بر درجه 4 راست

16-راست – فرود در مقام راست – استاد معمولا و بویژه در این تلاوت از درجات بالاتر از کف صدا، شروع می نماید بنابراین با اینکه در این تلاوت از روش اوج گیری چهار درجه ای در راست استفاده نمود ولی به علت عدم شروع از کف صدا، در این فراز توانست به اندازه یک اکتاو در مقام راست فرود بیاید.

17-راست – ترکیب راست-حجاز مقام فرعی سوزناک

18-راست - غماز راست (درجه 5 راست) و ادامه اجرا درعقد راست

19-راست – فرود ناقص در راست

20-راست

21-راست - غماز راست (درجه 5 راست ) سپس صعود تا اوج مقام راست

 

22-عجم – چهارگاه با قفله انتظاری

23-عجم – جنس عجم شروع فراز از درجه 4 عجم فنی و زیبا

24-عجم – عقد عجم شروع فراز از درجه 5 عجم با انتقال به چهارگاه - به زیبایی

25-عجم – فرود در مقام عجم

26-عجم – چهارگاه

27-عجم – چهارگاه به زیبایی

28-عجم – فرود و صعود در مقام عجم به زیبایی

29-عجم – فرود و صعود در عجم با قفله انتظاری

30-عجم – غماز عجم با انتقال به اوج مقام راست با فرود در راست با تاکید بر درجه سوم راست در قفله عبارت

31-عجم – فرود در عجم

 

32-سه گاه –  اجرای فنی در ثلاثی سه گاه با اشاره مختصر به جنس حجاز (مقام فرعی هزام ) در اولین نفس در سه گاه

33-سه گاه -  اجرای بسیار فاخر بسیار زیبا بسیارفنی در مقام هزام (ترکیب سه گاه-حجاز)

34-سه گاه -  سه گاه با اشاره به حجاز (هزام) به زیبایی

35-سه گاه - اجرای بسیار فاخر بسیار زیبا بسیارفنی در مقام هزام تفاوت این فراز با فراز 33 این بود که در این فراز تحریرهای لحنی به شکل عالی اجرا گردید ولی در فراز قبل کمی غیر شفاف بود.

36-سه گاه – فرود بسیارفنی و فاخر در مقام هزام با تزیینات صوتی و لحنی عالی

37-سه گاه – هزام بسیارفنی بسیار زیبا با تحریرهای خاص استاد عبدالفتاح شعشاعی +

38-سه گاه – غماز سه گاه (درجه 5 سه گاه) به زیبایی به تحریرهای کلمه ... دقت نمایید

39-سه گاه – اجرای فنی در فرود و صعود در سه گاه با توقف بر قرار سه گاه با قفله فنی

40-سه گاه – فرود در مقام عراق به زیبایی (ترکیب سه گاه-بیات)

41-سه گاه – غماز مقام سه گاه (درجه 5 سه گاه) به زیبایی

42-سه گاه – فرود در مقام عراق که اشاره ای هم به مقام اوشار (ترکیب سه گاه-نهاوند) در قفله فراز در کلمه گردید

43-سه گاه

44-سه گاه – سه گاه بزرگ (اوج مقام سه گاه) بسیار زیبا – شروع فراز از درجه 6 مقام سه گاه با صعود تا درجه 8 سه گاه

45-سه گاه – عراق بزرگ (اوج مقام عراق) بسیار زیبا بسیار فنی – اجرا به شکل نزولی از درجه 8 مقام عراق با تحریرهای فنی و فاخر به تحریرهای غنه کلمه علم سبحنه دقت نمایید

46- سه گاه - درجات 4و5و6 سه گاه با محوریت درجه 6 سه گاه

47- سه گاه - درجات 5و6و7 سه گاه با محوریت درجه 7 سه گاه

48-سه گاه – عراق بزرگ (اوج مقام عراق) با فرود در این مقام

49- سه گاه - عراق زیبا

50- سه گاه - عراق فنی و زیبا

51-سه گاه بسیار فنی با تحریرهای فاخر

52-سه گاه

53- سه گاه - فرود در مقام سه گاه -  بسیارفنی و بسیار زیبا با قفله بسیارفاخر

54-سه گاه – عراق بزرگ (اوج مقام عراق) با اشاره به دو درجه بالاتر از جواب صدا به شکل عالی

55- سه گاه – عراق

 

56-حجاز - حجاز نوا

57- حجاز - حجاز نوا

58- حجاز - جنس حجاز

59- حجاز - نغمه حجاز نوا بسیار زیبا و فنی با قفله فنی

این فراز مشابه فراز نغمه حجاز نوا در تلاوت سوره های حجرات ق انشراح توحید از استاد مصطفی اسماعیل اجرا گردیده است

60- حجاز - فرود در مقام شاهناز با قفله انتظاری

61- حجاز - غماز حجاز (درجه 5 حجاز) در بم

62- حجاز - جنس حجاز در بم

63- حجاز - نغمه حجاز حسینی با انتقال به اوج مقام حجاز زیبا و شنیدنی

64- حجاز - فرود در مقام شاهناز

 

65- بیات - جنس بیات به زیبایی

66- بیات - جنس بیات شروع فراز از درجه صفر بیات (یک پرده زیر قرار بیات)

67- بیات - فرود و صعود بسیار فنی در بیات

68- بیات - فرود در مقام حسینی

69- بیات - تلوین بین نغمه گردانیه و نغمه محیر در اوج مقام حسینی بسیار زیبا بسیار فنی و تاثیرگذار

70- بیات - فرود در مقام حسینی

71-تصدیق در بیات