مقام شناسی تلاوت با ارزش سوره های  یوسف 1-34 شمس توحید اجرا در سوریه سال 1957 اثر استاد مصطفی اسماعیل :

جهت دریافت تلاوت کلیک نمایید.

نکته : بعضی از الحان اجرا شده در این تلاوت خارق العاده و نشانه نبوغ قاری بوده است. 

 

مقام شناسی  و ذکر نکات تلاوت: 

1- بیات 1-19 

توضیحات :

-استفاده از درجات مختلف در مقدمه تلاوت از قبیل نوا حسینی عجمی و مقام شوری 

-ترکیب بیات-حجاز در اوج 11و12و16 

-بیات عجمی در اوج 18و19

-ترکیب زیبا وفنی بیات نوا و بیات عجمی 18و19 

-اجرای بسیار زیبای اوج شوری و فرود در نهاوند 19

-اجرای بسیار زیبای اوج شوری و بیات محیر 19 

قاریان و فنون تلاوت


2- صبا 19-21

-صبا حسینی با انتقال به محیر 21

3- بیات 21و22 

-اوج شوری در آیه 22

 -اجرای حجاز محیر پس از شوری 22

4-نهاوند 22-29 

-استفاده از عجم در فضای نهاوند (فرحفزا) در فرود نهاوند 23 

-اختلاف قرائت های متفاوت در عبارات <هیت لک> و <غلقت الابواب> 23

-انتقال از نهاوند کردی با تحریر معروف و عشاق مصری با تحریر فنی وزیبا 23

-نهاوند مرصع با انتقال به فرحفزا 25 

-غماز نهاوند زیبا و فنی با قفله شنیدنی 26و27 

-نهاوند مرصع 

5-راست 30-34 

-راست با فرود در بیات 31و32

-گردانیه (اوج) راست 31 با فرود در راست با حرکات صوتی زیبا 

-راست نیشابورک 33 

-راست گردان به همراه فرود و تحریر در قفله 34 

6-سه گاه سوره شمس 1 تا آخر

-فرود هزام 13 به زیبایی 

-اجرای فنی و زیبا در سه گاه 14و15 

7-راست سوره توحید 

8-بیات سوره توحید 

مقام بیات به فرم نزولی

تصدیق در بیات 

89.7.23