قاریانی که با روش های ارتقاء سطح صدا (اوج گیری) در تلاوت آشنا هستند. با روش های اوج گیری چهار درجه ای، هفت درجه ای و اکتاوی آشنا شده اند.

گاهی در تلاوت آنها روش اوج گیری درجه هفت و اکتاوی قاری را قسمت های اوج مقامات دچار تکلف و فشار مینماید بنابراین تصمیم میگیرند از روش درجه چهاری استفاده نمایند حال ممکن است در این روش تلاوت آنها پایین بیفتد و تاثیرگذاری آن کمتر شود.

شاید پیشنهادی که بتوان به این گونه افراد داد روش اوج گیری درجه پنج در بیات است.

 

برو قاریان و فنون تلاوت


در این روش از درجه پنجم بیات ابتدایی، اکتاو جدیدی در بیات ایجاد می گردد.

در فایل اول که از تلاوت استاد منشاوی است، قسمت انتقال به راست که در تلاوت استاد معمول می باشد، حذف شده و مستقیما از درجه پنجم بیات، بیات جدیدی آغاز می گردد. زیرا اگر قاری قصد شرکت در مسابقات داشته باشد آیات و زمان محدود هستند و انتقال از راست به بیات فرصت زیادی را از قاری می گیرد.

توضیح : از فراز "الا تنفروا یعذبکم ..." انتقال به بیات جدید با اوج گیری به میزان پنج درجه

اوج گیری درجه پنج در بیات 

در فایل دوم که از تلاوت استاد سعید الزناتی می باشد، استاد به سرعت بیات جدیدی را از درجه پنجم بیات اولیه ابتدا می نماید. همچنین فرازهای بعدی به علت تغییر فضا حذف شده اند لذا ادامه تلاوت به خود قاری واگذار می گردد.

توضیح : از فراز "و ما خلقنا السموات ..." انتقال به بیات جدید با اوج گیری به میزان پنج درجه

اوج گیری درجه پنج در بیات 2