تحلیل مقامی تلاوت انسان کوثر استاد محمود شحات انور

 برای دریافت تلاوت کلیک نمایید.

نغمه شناسی تلاوت به شیوه فراز به فراز:

1-استعاذه

2-بسمله

3- بیات - جنس بیات شروع فراز از درجه 4 بیات

4-بیات - بیات نوا به زیبایی و فنی

5-بیات - بیات عجمی به زیبایی با انتقال به بیات محیر و فرود فنی در بیات

 

6-راست - راست از درجه 4

7-راست - راست از درجه 4 با انتقال به راست در بالا (مقام فرعی نیشابورک) برای اوج گیری به میزان هفت درجه از نقطه شروع

8- راست – عقد راست با حرکات لحنی بسیار فنی و زیبا

9-راست – عقد راست با حرکات لحنی فنی و تحریرهای فنی

10-راست – عقد راست فنی و زیبا

11-راست – جنس راست با قفله انتظاری

12-راست - نغمه راست نوا (نغمه ای بر درجه 5 راست) با اشاره به مقام نیشابورک (ترکیب راست-راست) بسیار زیبا و فنی

 

13- سه گاه - ثلاثی سه گاه فنی

14- سه گاه - اشاره به مقام هزام

15-سه گاه - فرود در مقام عراق

16-سه گاه - سه گاه با صعود لحظه ای تا درجه 5 سه گاه در <قمطریرا> فنی و زیبا

17-سه گاه - فرود در عراق

18-سه گاه - فرود در سه گاه

19-سه گاه - درجه پنجم یا غماز مقام سه گاه به زیبایی

20-حجاز - انتقال به جنس حجاز

21-نهاوند - جنس نهاوند با انتقال از درجه 4 نهاوند به عجم چهارگاه (درجه 4 عجم)

22-نهاوند - جنس نهاوند با انتقال به چهارگاه و مجدد به نهاوند

23-نهاوند - جنس نهاوند با استفاده از تکنیک موتیف سازی لحنی در نهاوند در <قطوفها تذلیلا>

24-بیات - ثلاثی بیات با محوریت درجه 3 بیات به زیبایی

25-نهاوند - نغمه نهاوند نوا (درجه 5 نهاوند)با تحریر معروف شیخ مصطفی اسماعیل با انتقال به چهارگاه در <باکواب قواریرا> و سپس انتقال به نهاوند در <قواریر من ...> با قفله فنی و شنیدنی

26-نهاوند- جنس نهاوند زیبا و فنی به شیوه پدر

27-نهاوند - مقام فرحفزا بسیار زیبا و فنی به تقلید از پدر

28-نهاوند - جنس نهاوند در شروع  سوره کوثر

29-نهاوند - نغمه نهاوند نوا با حرکات لحنی زیبا در نهاوند و انتقال به اوج مقام نهاوند در <انا اعطینک الکوثر>

30-نهاوند - ثلاثی نهاوند

31-نهاوند - فرود در مقام نهاوند

32-تصدیق در مقام فرعی نهاوند کردی

 پایان

 

/ 0 نظر / 90 بازدید