عبدالباسط محمد عبدالصمد (1927-1988)

او مشهورترین قاری مصر در سرتاسر جهان بود ولی با این حال بسیار فروتن و با تقوا بود و ابدا به ظواهر دنیا توجهی نمی کرد. داستان بخشش عجیبش به شیخ احمد الرزیقی، از انسان های عادی باور ناپذیر است، ولی عبدالباسط یک انسان عادی نبود.

 ویژگی های صدایش در نوع خود بی نظیر بود صدایی با طنین بسیار جوان ، زیبا و با طراوت که اوج و قرار مناسبی داشت. صوتی که دارای تحریر پذیری و انعطاف کافی و لطافت صدایش قابل توجه و مشابه شیخ محمد رفعت بود.

شیخ عبدالباسط در تلاوتش از الحان ساده اما اصیل و قدیمی استفاده می کرد و از تحریر درست و بجا استفاده می نمود. او از اوج مقامات استفاده نکرد بلکه با انجام مدولاسیون درجات توسط مقامات را در اوج صدایش قرار می داد. 

 مرحوم ابوالعینین شعیشع معتقد بود اگر شیخ عبدالباسط نبود هیچکدام از قاریان مصری به شهرت فعلی خود در دنیا نمی رسیدند.

معرفی تلاوتهای برتر استاد: 

1-مریم 2-36 تکویر

2-کهف تکویر ضحی شرح حمد

3-قمر رحمن نباء تکویر ضحی شرح حمد بقره

4-حشر تکویر فجر

5-شوری ق طارق

6-کهف بلد

7-حج بلد

8-اسراء 1-15

9-کهف 50-86

10-قمر رحمن تکویر

11-رعد 1-24

12-قمر رحمن

13-یس 1-40

14- مدثر قیامه

15-قیامه لیل ضحی شرح تین علق حمد بقره

16-اسراء1-25

17-قصص 5-24

18-احزاب 32-40

19-ابراهیم 35 تا 41 غاشیه 8تاآخر شمس ضحی شرح تین حمد بقره

20-فصلت 30-46 شمس

21-زمر قیامه غاشیه اخلاص

22-مریم بلد

23-مریم 1تا40 تکویر

/ 0 نظر / 25 بازدید