تحلیل مقامی تلاوت ق رحمن استاد محمد صدیق منشاوی:

 برای دریافت تلاوت کلیک نمایید 

بررسی مقامی تلاوت به شیوه فراز به فراز:

1-استعاذه-بیات

2-بسمله-بیات

3-بیات - ثلاثی بیات

4-بیات - جنس بیات

5-بیات - بیات نوا

6-بیات - بیات عحمی با انتقال به شوری با تحریرهای فنی

7-بیات - بیات حسینی با انتقال به بیات نوا

8-بیات - بیات حسینی با تحریرهای فنی

9-بیات - شوری

10-انتقال به راست و ارتقاء چهار درجه ای سطح صوتی تلاوت

11-راست - راست چهارکاه

12-بیات - حنس بیات انتقال به یک درجه بالاتر

13-بیات - بیات عجمی با انتقال به شوری

14-بیات - شوری

15-بیات - ثلاثی بیات با مدولاسیون و ارتقاء چهار درحه ای سطح صوتی تلاوت در مجموع یک اکتاو اوج گیری انجام گردید

16-بیات - ثلاثی بیات

17-بیات - ثلاثی بیات در بم

 

18-صبا - جنس صبا

19-صبا - ثلاثی صبا

20-صبا - جنس صبا

21-صبا - ثلاثی صبا در بم

 

22-نهاوند - جنس نهاوند شروع فراز از درحه 4 نهاوند

23-نهاوند - نهاوند در بم

24-نهاوند - نهاوند در بم

25-نهاوند - غماز نهاوند به شیوه خود استاد با انتقال به مقام فرعی نهاوند مرصع در عبارت (و ما انا بظلام للعبید)

26-نهاوند - در بم

27-راست - جنس راست

28-راست - جنس راست با فرود در راست در قفله عبارت در کلمه (بسلام)

29-راست - جنس راست شروع فراز از درجه 4 راست

30-راست - در بم

31-راست - نغمه راست چهارکاه (راست از درحه 4)

32-راست - جنس راست

33-راست - جنس راست با فرود در راست

 

34-صبا - انتقال با کاهش دو درحه ای سطح صوتی تلاوت

35-صبا

36-صبا -  در بم

37-صبا - نغمه صبا حسینی بسیار محزون و زیبا با تحریر فنی در قفله عبارت

 

38-راست - جنس راست در همان سطح صوتی صبا

39-راست - نغمه راست چهارکاه

40-راست - نغمه راست چهارکاه با قفله انتظاری

41-راست - حنس راست

42-راست - نغمه راست چهارکاه

43-راست - حنس راست شروع فراز از درحه 1 راست

44-راست - حنس راست شروع فراز از زیر قرار راست

45-راست - نغمه راست حهارکاه

46-راست - حنس راست

47-راست - حنس راست

48-راست - حنس راست با فرود در راست

49-راست - نغمه راست چهارکاه 

 

50-بیات - ثلاثی بیات در یک درجه بالاتر از راست قبل - ارتقاء یک درحه ای سطح صوتی تلاوت

51-بیات - بیات نوا زیبا فنی و تاثیرگذار با قفله فنی به تاثیر از شیخ محمد سلامه

52-بیات - دربم

53-بیات - در بم با قفله مناسب

54-حجاز - حجاز نوا بسیار زیبا محزون و تاثیرگذار به حرکت لحنی جالب استاد در غنه کلمه (انسان) دقت نمایید.

55-حجاز - در بم

56-حجاز - در بم بسیار محزون 

 

57-راست - مقام نیشابورک - اجرای فنی و زیبا با شیوه خاص خود استاد

58-راست - مقام سوزناک - جنس حجاز با فرود در راست بسیار زیبا

 

59-بیات - ثلاثی بیات

60-بیات - ثلاثی بیات

 

61-صبا - جنس صبا

62-صبا - جنس صبا

63-صبا - جنس صبا

 

64-راست - مدولاسیون و کاهش سطح صوتی تلاوت به میزان 4 درحه

65-راست با تحریرهای خاص خود استاد

66-راست با تحریرهای خاص خود استاد

67-راست در فرود

68-تصدیق در راست

/ 0 نظر / 389 بازدید