تحلیل مقامی تلاوت حشر علق حمد بقره استاد محمد صدیق منشاوی

  برای دریافت تلاوت کلیک کنید.

مقام شناسی اجرای استاد به روش فراز به فراز :

الف-بیات

استعاذه و بسمله در بیات

1-ثلاثی بیات شروع از درجه 3

2-جنس بیات شروع از درجه 4

3-ثلاثی بیات با تبدیل به جنس بیات

4-بیات نوا

5-عقد بیات

6-ثلاثی بیات با تبدیل به جنس بیات

7-بیات حسینی

8-شوری به شکل بالا رونده

9-شوری به زیبایی جنس حجاز با فرود در بیات با تحریرهای فاخر

ب-راست

10- مدگردی - انتقال به درجه 1 راست از درجه چهارم بیات فراز های قبلی (ارتقاء 4 درجه ای تلاوت)

11-جنس راست شروع از درجه 4 

12-جنس راست شروع از درجه 4

13-راست چهارگاه (از درجه 4) 

14-جنس راست

ب-بیات

15-مدگردی - انتقال به جنس بیات از یک درجه بالاتر از راست فرازهای قبل

16-بیات در بم

17-بیات حسینی با انتقال به شوری

18-شوری با تحریرهای بسیار زیبا در یتفکرون

19-شوری

20-شوری بسیار زیبا

21-مد گردی-انتقال به بیات در چهار درجه بالاتر از بیات قبلی (ارتقاء 4 درجه ای تلاوت) 

و تا الان در مجموع طی سه مرحله مدگردی و اوج گیری ، یک اکتاو ارتقاء سطح صوتی تلاوت انجام شده است

22-ثلاثی بیات با تبدیل به جنس بیات

23-ثلاثی بیات شروع از درجه 3

ج-صبا

24-جنس صبا به زیبایی

25-اجرای مقام صبا بسیار زیبا و فنی با حرکت لحنی فاخر

26-جنس صبا بسیار زیبا و فنی

27-صبا در بم

28-صبا در بم

29-صبا در بم

30-صبا در بم

31-صبا در بم

32-صبا در بم

33-صبا در بم

34-صبا در بم

35-صبا در بم

36-صبا در بم

37-صبا در بم

38-صبا در بم

د-نهاوند

39-نهاوند از درجه چهار بسیار زیبا و فنی و تاثیرگذار با تحریرهای قوی

40-جنس نهاوند در بم

41-نهاوند از درجه 5 با تحریر های فاخر با انتقال به نهاوند مرصع بسیار زیبا و فنی

و-راست

42-جنس راست

43-جنس راست

44-جنس راست

45-عقد راست با اشاره به نیشابورک

46-جنس راست

47-جنس راست در بم

48-راست چهارگاه با اشاره به نیشابورک

ه-سه گاه

49-انتقال به سه گاه از دو درجه بالاتر از راست قبل

50-سه گاه در بم

51-ترکیب سه گاه - بیات (عراق)

52-سه گاه

53-سه گاه در بم

54-سه گاه در بم


55-انتقال به راست از دو درجه پایین تر از سه گاه قبل


56-جنس بیات چهار درجه پایین تر

57-جنس بیات در بم

58-بیات نوا با اشاره به حسینی در بم

59-جنس بیات در بم

60-جنس بیات در بم 

61-جنس بیات در بم بسیار زیبا و فنی

62-جنس بیات

63-جنس بیات

64-ثلاثی بیات


65-راست چهارگاه در سوره حمد <بسم الله تا ایاک نعبد>

66-جنس راست

67-راست چهارگاه در سوره حمد تا <الحمد ... ایاک نعبد>

68-جنس راست

69-جنس راست در بم

70-جنس راست در بم

71-راست چهارگاه در سوره حمد <غیر المغضوب ... لا ریب>

72-جنس راست

73-جنس راست در بم صدا

74- راست چهارگاه در سوره حمد <غیر المغضوب ... لا ریب فیه>

75-جنس راست

76-جنس راست در بم صدا

77-ترکیب راست - راست (مقام نیشابورک از درجه 7) بسیار زیبا و فنی

78-ترکیب راست-حجاز (سوزناک) به شکل نزولی از جنس حجاز بسیار زیبا و فنی

79-جنس راست با فرود بر جنس راست پایین تر و توقف بر درجه 2 آن (در قالب مقام نیشابورک)

80-جنس راست در بم

81-راست چهارگاه در بم 

82-راست چهارگاه در بم 

83-جنس راست در بم

84-عقد راست در بم به زیبایی

85-عقد راست در بم

86-جنس راست در بم


87-ثلاثی بیات از یک درجه بالاتر از راست فرازهای قبل به زیبایی

88-ثلاثی بیات

89-جنس بیات به زیبایی شروع از یک پرده پایین تر از قرار بیات

90- بیات نوا در بم

91-بیات حسینی در بم

92-تصدیق در بیات

/ 0 نظر / 335 بازدید