صوت شناسی

 خلاصه ای از صوت شناسی:

صدا از ارتعاش اجسام (یک منبع تولید ارتعاش) به وجود می آید و به صورت امواج سینوسی شکل و در محیط مادی مثل هوا منتقل می شود.

موج:1-موج مکانیکی-که برای انتشار به محیط مادی مانند هوا یا آب نیاز دارند.امواج صوتی نوعی موج مکانیکی است. 

2-موج الکترومغناطیسی-که می توانند در محیط غیر مادی (خلاء) انتشار یابند نیاز ندارد 

امواج سینوسی دارای نقطه صفر و ماکزیمم و مینیمم هستند و در یک بازه زمانی خاص مجددا این نقاط تکرار می گردند (دارای حرکت نوسانی) یعنی جزو امواج متناوب می باشند .

امواج متناوب : امواجی هستند که دارای حرکت تناوبی (تکرار شونده) هستند.

حرکت تناوبی : تکرار حرکت موج از نقطه صفر به ماکزیمم سپس مینیمم و بازگشت مجدد به نقطه صفر  

فرکانس (بسامد) : به تعداد حرکت تناوبی موج در یک ثانیه فرکانس آن موج گویند. 

فرکانس هر موج عامل زیر و بم بودن آن صدا می باشد.

- اصوات دنیای اطراف ما به دو نوع ساده و مرکب تقسیم بندی می گردند.

 اصوات ساده شبیه صدای یک سوت و نمودار آن یک موج سینوسی است.

  اصوات مرکب مانند صدای انسانها که ترکیبی از امواج سینوسی است در این میان، گوش یکی از امواج را به عنوان فرکانس قوی تر تجزیه و تحلیل می کند و در واقع میشنود. 

اصوات موسیقایی اصواتی هستند که دارای تناسب یا به عبارت دیگر چینش آنها نسبت به یکدیگر با فواصل متناسب و مطبوع برای گوش انسان صورت گرفته است. 

 

 

 

/ 0 نظر / 37 بازدید