تحلیل مقامی تلاوت فصلت قیامه قدر اثر استاد محمد سلامه

جهت دریافت کلیک نمایید.


فراز شناسی اثر به شیوه فراز به فراز:

1-اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

2-بسم الله الرحمن الرحیم - ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا - راست با انتقال به بیات دوکاه

3-بیات - جنس بیات

4-بیات نوا

5-بیات عجمی

6-بیات نوا با انتقال به راست در بالا

7-راست در بالای بیات

8-راست در فضای بیات

9-راست 

10-راست 

11-راست با توقف بر درجه بیات

12-راست با توقف بر درجه بیات

13-راست با توقف بر درجه بیات

14-راست با توقف بر درجه بیات

15-عقد راست

16-ومن احسن ... من المسلمین - نغمه راست چهارگاه

17-عقد راست با اشاره مختصر به درجات زیر قرار راست

18-راست نوا

19-و ابشروا ... توعدون - راست با اشاره به نهاوند در بالا

20-نغمه راست نوا

21-راست نوا با ترکیب نهاوند

22-راست نوا با انتقال به اوج مقام راست سپس اجرا و فرود در مقام نواثر در عبارت <دعا ... المسلمین>

23-اوج راست

24-انتقال به بیات و فرود در مقام نواثر

25-وما یلقئه ... صبرو - نغمه حجاز حسینی

26-وما ... عظیم - حجاز حسینی با اشاره مختصر به کرد در بالا (مقام حجاز عجمی) فرود نواثر

27-وما ... صبرو ... عظیم - انتقال به بیات و سپس فرود در مقام نواثر

28-واما ... بالله - راست

29- راست

30-ومن ایاته - راست نوا

31-جنس حجاز

32-راست

33-راست

34-نغمه حجاز حسینی

35-راست در بم

36-راست در بم

37-عقد راست در بم

38-راست در بم

39-جنس حجاز به شکل انتظاری

40-مقام نواثر

41-راست با انتقال به حجاز

42-راست با فرود و صعود به اوج راست سپس انتقال به حجاز - بسیار فنی و شنیدنی

43-راست در بم

44-راست در بم

45-عقد راست در بم

46-راست در بم با اشاره به درجات زیر قرار راست

47-راست در بم

48-عقد راست در بم

49-و انه ... باطل - بیات با انتقال به حجاز - فرازی خاص سبک استاد

50-لا یاتیه باطل - حجاز حسینی

51-لا یاتیه ... خلفه - فراز بسیار فنی و بینظیر فرود تدریجی در مقام نواثر دقیقه 21

52-راست

53-عقد راست

54-راست

55-نغمه راست چهارگاه

56-عقد راست شروع در راست نوا

57-لقالوا ... عربی - اوج راست با انتقال به مقام نواثر - فراز بسیار فنی

58-فصلت ایاته - حجاز حسینی

59-فصلت ایاته - حجاز با ترکیب کرد در بالا (حجاز عجمی)

60-فصلت ... عربی - فرود در حجاز و مجدد فرود در راست - فرازی کاملا ابتکاری دقیقه 24

61-عقد راست

62-جنس راست با قفله انتظاری

63-جنس راست

64-نغمه راست چهارگاه

65-جنس راست

66-راست نوا

67-اوج مقام راست با فرکانس بالا

68-انتقال به بیات و اجرای فنی و زیبا در بیات سپس فرود در راست

69-من ... فلنفسه - نغمه حجاز حسینی

70-حجاز حسینی

71-فرود در مقام نواثر

72-الیه ... ساعه - ترکیب حجاز - بیات در اوج (مقام عزال)

73-الیه ... ساعه - حجاز حسینی

74-وما ... بعلمه - انتقال به بیات سپس فرود در راست    

75-الیه ... ساعه - عقد بیات به زیبایی

76-الیه ... ساعه - ثلاثی بیات با ارتقاء به جنس بیات

77-وما ... بعلمه - اجرای بسیار فنی و زیبا در بیات دوکاه با فرود در مقام بیات با قفله انتظاری

78-الیه یرد علم اساعه - انتقال بسیار فنی و زیبا به حجازکار

79-وما ... بعلمه - انتقال از حجازکار به نهاوند در <ثمرات من اکمامها و ما> و فرود در حجاز دقیقه 30

80-و یوم ینادیهم - راست

81-راست

82-قرار سه گاه در اوج صدا

83-سه گاه با ترکیب ثلاثی نهاوند دربالا (مقام فرعی اوشار)

84-سه گاه در بم

85-سه گاه از درجه پنجم

86-مقام فرعی هزام (ترکیب سه گاه-حجاز)

87-مقام فرعی هزام 

88-هزام با انتقال به رمل

89-نغمه غماز سه گاه

90-انتقال به عقد راست

91-جنس راست

92-جنس راست

93-عقد راست

94-<و اذا انعمنا ... بجانبه> - نغمه حجاز حسینی

95-<و اذا انعمنا ... بجانبه> - نغمه حجاز حسینی با فرود و صعود زیبا و فنی در نواثر

96-انتقال به مقام بیات

97-عقد بیات به زیبایی با انتقال به راست در پایین (این انتقال در تلاوت استاد منشاوی در پایان تلاوت به چشم می خورد)

98-راست 

99-راست

100-راست

101-راست با قفله انتظاری

102-راست

103-راست

104-راست

105-راست

106-<بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامه> - سه گاه با انتقال به نهاوند در بالا (مقام فرعی اوشار)

107-مقام فرعی اوشار (ترکیب سه گاه - نهاوند)

108-سه گاه

109-انتقال به راست

110-راست

111-انتقال به بیات

112-جنس بیات

113-<لا اقسم بیوم القیامه> - مقام نواثر با فرکانس بالا

114-<ولا اقسم بانفس الوامه> - فرود در مقام حجاز

115-<ایحسب ... عظامه> - انتقال به بیات

116-بلی-بیات

117-بیات

118-بیات نوا با فرود در بیات

119-بیات شوری

120-بیات

121-بیات

122-بیات

123-بیات

124-<ایحسب ... عظامه> - ثلاثی نهاوند در اوج دقیقه 43

125-ثلاثی نهاوند

126-<بلی ... نسوی> - ثلاثی نهاوند با فرود در نواثر دقیقه 44 - فراز بسیار زیبا

127-<لا اقسم ... القیامه> - انتقال و اجرای شنیدنی در بیات

128-<ولا ... لوامه> - انتقال و فرود در نواثر

129-<ایحسب ... عظامه> - انتقال به راست

130-بلی-راست

131-راست

132-عقد راست

133-عقد راست با کمی تاکید روی درجه سه گاه

134-عقد راست فنی و زیبا

135-<کلا لا وزر> - عقد راست

در اینجا تلاوت دارای قطع شدگی است دقیقه 46

از فراز 136 تا فراز 152 تکرار فراز های قبل است ولی در ادامه قسمت قطع شدگی را اضافه نموده اند

136-بلی-بیات

137-بیات به شیوه قدیمی و زیبا و خاص سبک خود استاد

139-بیات نوا با فرود در بیات

140-بیات شوری

141-بیات نوا

142-بیات

143-بیات

144-بیات

145-<ایحسب ... عظامه> - ثلاثی نهاوند در اوج به زیبایی دقیقه 47و48

146-بلی- نهاوند

147-<بلی ... بنانه> - ثلاثی نهاوند با فرود در نواثر دقیقه 48

148-<لا اقسم ... قیامه> - بیات

149-انتقال به جنس حجاز و فرود در عقد نواثر

150-راست

151-راست

152-راست

153-راست

154-راست

155-راست

156-راست

157-راست

158-راست

159- <ولو القی معاذیره> - بیات

160-<لا تحرک ... به> - نغمه حجازکار به زیبایی دقیقه 51

161- <لا تحرک ... به> - نغمه حجاز حسینی به زیبایی

162-<لا تحرک ... به> - انتقال به بیات و اجرای زیبا دقیقه 52

163-<لا تحرک ... به> - نغمه حجاز حسینی به زیبایی با فرود و صعود فنی و شنیدنی

164-<ان ... قرانه> - نغمه حجاز حسینی به زیبایی و فنی

165-<فاذا... بیانه> - نغمه حجاز حسینی به زیبایی و فرود زیبا در نواثر دقیقه 52

166-<لا ... به> - انتقال به بیات

167-<ان علینا ... بیانه> - نغمه حجازکار با انتقال و فرود زیبا در مقام حجاز دقیقه 53

168-انتقال به راست با اشاره به درجه شروع سه گاه

169-راست با اشاره به درجه شروع بیات

170-راست

171-راست

172-راست

173-راست

174-راست

175-راست

176-راست

177-راست

178-راست

179-راست

180-راست

181-راست

182-راست

183-راست

184-راست

185-راست

186-راست

187-<بسم الله الرحمن الرحیم و انا انزلنه لیله قدر> - راست

188-راست

189-راست

190-<تنزل ... امر> - راست با انتقال به بیات جهت فرود

191-<من ... فجر> - بیات جهت فرود

192-تصدیق در بیات

پایان

/ 0 نظر / 141 بازدید