تحلیل مقامی تلاوت سوره روم 17-54 استاد محمد صدیق منشاوی

برای دریافت تلاوت کلیک نمایید.
بررسی مقامی به شیوه فراز به فراز:
1-استعاذه - بیات
2-بسمله - بیات
3-بیات – ثلاثی بیات
4-بیات – جنس بیات
5-بیات – بیات نوا
6-بیات – بیات عجمی با فرود در قرار بیات
7-بیات – بیات حسینی
8-بیات – بیات حسینی
9-راست – جنس راست از درجه 4 بیات فراز های قبل و ارتقاء چهار درجه ای تلاوت
10-راست – نغمه راست چهارگاه (نغمه ای با محوریت درجه 4 راست)
11-بیات – انتقال به جنس بیات و ارتقاء یک درجه ای تلاوت
12-بیات – بیات عجمی با انتقال به بیات شوری
13-بیات – بیات عجمی با انتقال به بیات شوری
14-بیات – بیات در بم
15-بیات – ترکیب بیات-بیات برای ارتقاء چهار درجه دیگر تلاوت با توقف بر درجه راست در قفله
16-بیات – ثلاثی بیات
17-بیات – ثلاثی صبا با انتقال به جنس بیات
18-بیات – ثلاثی بیات در بم

19-صبا – جنس صبا با انتقال به جنس بیات
20-صبا – ثلاثی صبا در بم با توقف بر یک درجه زیر قرار صبا
21-صبا – جنس صبا
22-صبا – ثلاثی صبا در بم
23-صبا – جنس صبا
24-صبا – صبا در بم
25-صبا – نغمه صبا حسینی بسیار زیبا و محزون
26-صبا – جنس صبا
27-صبا – صبا در بم

28-نهاوند – انتقال فنی و زیبا به جنس نهاوند با محوریت درجه 4 نهاوند به زیبایی و قدرتمند
29-نهاوند – ثلاثی نهاوند
30-نهاوند – جنس نهاوند
31-نهاوند – نهاوند در بم
32-نهاوند – نغمه نهاوند نوا (نغمه ای با محوریت درجه 5 نهاوند) بسیار زیبا و قدرتمند

33-راست – انتقال به راست از درجه 5 راست با فرود در راست
34-راست – نغمه راست چهار گاه با انتقال به راست نوا در پایان فراز به زیبایی
35-راست – نغمه راست چهار گاه (نغمه ای با محوریت درجه 4 راست)
36-راست - نغمه راست چهار گاه (نغمه ای با محوریت درجه 4 راست)
37-راست – راست در بم
38-راست - راست در بم
39-راست - راست در بم
40-راست - راست در بم
41-راست – نغمه راست چهارگاه با اشاره مکرر به نغمه نیشابورک - بسیار زیبا و قوی
42-راست – جنس راست
43-راست – راست در بم
44-راست - نغمه راست چهارگاه با اشاره به نغمه نیشابورک - بسیار زیبا و بسیار قوی
45-راست – راست در بم با اشاره به درجات زیر قرار
46-راست – جنس راست
47-راست – ثلاثی راست
48-راست – جنس راست
49-راست - راست در بم
50-راست - نغمه راست چهارگاه با اشاره به نغمه نیشابورک - بسیار زیبا و تاثیرگذار
51-راست - جنس راست
52-راست - جنس راست
53-راست - جنس راست
54-راست - راست در بم
55-راست - نغمه راست چهارگاه با اشاره به نغمه نیشابورک - بسیار زیبا و قوی
56-راست - جنس راست با فرود در راست
57-راست - راست در بم
58-راست - نغمه راست چهارگاه با اشاره به نغمه نیشابورک
59-راست – راست در بم
60-راست – راست در بم
61-راست – راست در بم
62-راست – نغمه راست چهارگاه
63-راست - نغمه راست چهارگاه با فرود در جنس راست
64-راست – جنس راست با فرود در جنس راست زیرین در اکناو اول
65- راست – جنس راست با فرود در جنس راست زیرین در اکناو اول
66-راست - راست در بم
67- راست - راست در بم
68-راست - نغمه راست چهارگاه به زیبایی
69-راست - جنس راست با فرود در جنس راست زیرین
70- راست - راست در بم
71- راست - راست در بم

72-سه گاه - ثلاثی سه گاه به زیبایی با ارتقاء دو درجه ای سطح تلاوت
73-سه گاه – ثلاثی سه گاه با تاکید زیبا و بجا در کلمه
74-سه گاه – سه گاه به زیبایی در بم صدا
75-سه گاه - سه گاه با اشاره به بیات در بالا (مقام فرعی عراق) بسیار زیبا بسیار تاثیرگذار  با استفاده از اختلاف قرائات جالب در یک نفس واحد

76-راست – انتقال به راست با کاهش دو درجه ای سطح تلاوت
77-راست - جنس راست با قفله زیبا
78- راست - راست در بم
79- راست - راست در بم
80- راست - راست در بم
81-راست - جنس راست به زیبایی
82-راست - جنس راست با تحریر فنی در کلمه
83- راست - راست در بم

84-بیات - انتقال به بیات با ارتقاء یک درجه ای (یک پرده ای) سطح تلاوت
85-بیات - جنس بیات
86-بیات - بیات در بم
87-بیات - بیات نوا به زیبایی
88-بیات - بیات در بم
89-بیات – بیات نوا به زیبایی
90-بیات – بیات در بم با قفله فنی با تحریرهای سریع
91-بیات - بیات نوا بسیار زیبا و فنی به سبک خود استاد
92-بیات - بیات در بم

93-صبا - جنس صبا بسیار زیبا و محزون با انتقال به جنس بیات در آخر فراز
94-صبا - جنس صبا
95-صبا - جنس صبا بسیار زیبا و محزون با تاکید لحنی ویژه با انتقال زیبا به جنس بیات
96-صبا - جنس صبا
97-صبا - صبا در بم
98-صبا - نغمه صبا حسینی بسیار زیبا و محزون
99-صبا - صبا در بم
100-صبا - صبا در بم
101-صبا - نغمه صبا حسینی بسیار زیبا بسیار تاثیرگذار با تحریرهای ویبره صوت فنی  با قفله فنی
102-صبا - صبا در بم
103-صبا - صبا در بم
104-صبا - جنس صبا
105-صبا - جنس صبا با قفله مناسب
106-صبا - صبا در بم
107-صبا - صبا در بم با قفله فنی
108-صبا - جنس صبا با تاکیدات لحنی بسیار ویژه و بسیار جالب و زیبا

109-راست - انتقال به راست در اکتاو اول
110-راست - جنس راست در اکتاو اول
111-راست - نغمه راست چهارگاه
112-راست - نغمه راست چهارگاه
113-راست - جنس راست در اکتاو اول
114-تصدیق در راست

/ 0 نظر / 241 بازدید