تحلیل مقامی تلاوت کهف اصفهان استاد شحات محمد انور

بررسی فراز به فراز تلاوت استاد:

1- استعاذه : بیات

2- بسمله : بیات

3-شروع تلاوت در جنس بیات از درجه 4 بیات  <وتل ما اوحی ....>

4-بیات نوا - جنس بیات با اشاره مختصر به درجه 5 با توقف بر درجه 4 در قفله 

5-بیات حسینی (درجه 5) با اشاره به درجات بالاتر در مقام بیات تا درجه 7 مقام بیات

6-بیات عجمی (درجه 6) به زیبایی با اشاره به درجه 8 مقام بیات

7-شروع جنس حجاز از درجه 4 بیات (شروع از درجه 4 به 7 مقام شوری) با هبوط و صعود این مقام

8-جنس بیات

9-شروع جنس حجاز از درجه 4 بیات ( از درجه 4 به 7 مقام شوری) با هبوط و صعود در این مقام

10-مقام شوری شروع  از درجه 2 در جنس بیات با هبوط و صعود در این مقام

11-شروع جنس حجاز از درجه 4 (شروع از درجه 7 مقام شوری) با هبوط و صعود در این مقام

12-حجاز شروع از درجه 3 (درجه 6 مقام شوری) با فرود در بیات (در این قسمت مقام شوری کامل گردید.

13-راست در فضای بیات (از درجه 7 مقام حسینی) با صعود به بیات در بالا (نوروز راست)

 

14-راست در فضای بیات (از درجه 7 مقام حسینی) با صعود به راست در بالا (نیشابورکدر واقع استاد از درجه هفتم بیات اکتاو جدیدی آغاز می نماید.

15-راست از درجه 4 در بالا با فرود در جنس راست در پایین

16-عقد راست (پنج درجه اول) در اکتاو دوم 

17-فرود مقام راست

18-جنس راست  با اشاره به درجه 5

19-جنس راست

20-جنس راست با فرود و صعود سپس مجددا فرود بسیار فنی در مقام راست

21-فرود در مقام راست

22-جنس راست

23-فرود در مقام راست

24-راست شروع از درجه 5 با اشاره به درجه 6 و فرود در راست

 

25-چهارگاه

26-چهارگاه با فرود در مقام عجم

27-چهارگاه

28-چهارگاه با فرود و صعود زیبا و فنی سپس مجددا فرود در عجم

29-چهارگاه به زیبایی

30-مقام عجم به زیبایی 

31-مقام عجم به زیبایی با فرود و صعود زیبا و فنی

32-مقام عجم به زیبایی

33-درجه 5 مقام عجم با اشاره کوتاه به درجات بالاتر و مجددا اجرا در عجم

34-فرود فنی در مقام عجم

35-درجه 5 مقام عجم با انتقال به صبا

 

36-صبا به زیبایی در فضای عجم

37-صبا با انتقال به عجم

 

38-سه گاه با اشاره مختصر به حجاز (هزام)

39-مقام هزام به زیبایی و فنی با فرود در مقام سه گاه

40-درجه 5 مقام سه گاه با اشاره مختصر به درجات بالاتر (درجات 6و7)

41-فرود در مقام سه گاه

42-صعود در مقام عراق و مجددا فرود در مقام عراق فنی و زیبا

43-اجرای فنی مقام عراق شروع از سه گاه در بالا و فرود در مقام عراق

44-درجه 5 مقام سه گاه با انتقال به مقام عراق و فرود در سه گاه

45-سه گاه در اکتاو دوم

46- فرود مقام سه گاه

 

47-نغمه معروف مدولاسیون جهت انتقال به حجاز

48-فرود در مقام حجاز شروع از درجه 8 مقام حجاز تا درجه اول حجاز در قرار صدا

49-جنس حجاز در اکتاو دوم 

50-حجاز حسینی (درجه 5) 

51-حجاز حسینی (درجه 5) با حرکات لحنی فرود و صعود زیبا و صعود تا درجه 7 مقام حجاز زیبا فنی و عالی

 

52-انتقال به بیات از درجه 1 بیات (در ثلاثی بیات) شروع از درجه 0 تا 3 بیات

53-اجرای فنی و زیبا در بیات اکتاو و فرود بسیار فنی در مقام حسینی به زیبایی

54-جنس بیات با محوریت درجه 4

55-جنس بیات در اکتاو با اشاره به درجه 5 بیات با فرود و صعود در بیات و اشاره به حجاز

 دربالا (اوج مقام شوری)  

56-فرود در مقام بیات با جنس کرد به عنوان جنس دوم مقام بیات

57-جنس بیات

58-جنس بیات

59-جنس بیات با فرود در جنس کرد از اکتاو اول

60-اجرای بسیار فنی و زیبای مقام بیات با استفاده از جنس کرد به عنوان جنس دوم مقام بیات به شکل منفصل با محوریت درجات 4و5 مقام بیات

61-ثلاثی بیات با محوریت درجه 3 بیات با اشاره مختصر به درجه 4 بیات

62-ثلاثی بیات با محوریت درجه 2 بیات با اشاره به صبا

63-فرود در مقام حسینی شروع از درجه محیر (درجه 8) 

64-فرود در مقام حسینی شروع از درجه گردان (درجه 7)

65-ثلاثی بیات در اکتاو دوم با فرود در مقام حسینی

65-تصدیق در بیات 

 

 

 

/ 0 نظر / 179 بازدید