تحلیل مقامی تلاوت آل عمران اعلی شمس استاد محمود شحات انور

 مقام شناسی و ذکر نکات تلاوت به روش فراز به فراز :
مقام بیات:
1-جنس بیات، شروع از درجه 4
2-بیات نوا به زیبایی باقفله مناسب
3-بیات حسینی
4-فرود در جنس بیات
5-بیات حسینی به زیبایی
6-بیات عجمی به زیبایی با فرود و صعود فنی و زیبا
مقام راست:
7-راست از درجه 4 با انتقال به راست دیگر در بالا (نیشابورک) جهت مدولاسیون ارتقاء صدا و ایجاد اکتاوی جدید در صدا
8- عقد راست (پنج درجه اول) فنی و زیبا با قفله فنی و زیبا
9-راست از درجه 4
10-جنس راست
11-راست با فرود و صعود فنی و تاکیدات لحنی زیبا
12-عقد راست با فرود و صعود فنی و زیبا
13-راست از درجه 4 با حرکات لحنی زیبا و استفاده از تکنیک ولوم صدا
14-ترکیب راست-حجاز در فرود (سوزناک)
15-فرم بالارونده ترکیب راست-حجاز (سوزناک)
16-جنس راست در بم
17-راست به فرم بالارونده
18-فرود در راست در قرار صدا
19-راست از درجه 5 فنی و زیبا با تحریرهای فنی روی غنه و قفله زیبا
20-عقد راست با فرود در سوزناک
21-جنس راست در بم صدا
22-ثلاثی راست در بم
مقام نهاوند:
23-انتقال به نهاوند و اجرا در ثلاثی نهاوند با ارتقاء به درجه 4 نهاوند در کلمه
24-ثلاثی نهاوند به زیبایی و فنی با فرود و اشاره به کرد در پایین نهاوند
25-ثلاثی نهاوند به زیبایی و فنی با فرود و اشاره به کرد در پایین نهاوند به طور کامل
26-نهاوند از درجه 5 به زیبایی با توقف بر درجه 5 نهاوند
27-اشاره به درجه 6 نهاوند با حرکات لحنی فنی و زیبا (اصطلاحا موتیف سازی لحنی)
28-ثلاثی نهاوند با حرکات لحنی مناسب و توقف بر یک پرده پایین تر از درجه اول نهاوند در قفله فنی 
29-ثلاثی نهاوند با فرود کامل در مقام نهاوند کردی
30-ثلاثی نهاوند در بم صدا
31-جنس نهاوند در بم صدا با تاکید به ثلاثی کرد
32-نهاوند از درجه 5 با اجرای اوج نهاوند کردی (ترکیب نهاوند-کرد) بسیار زیبا و فنی با فرود و صعود مجدد به سمت اوج مقام نهاوند کردی
33-عجم در فضای نهاوند (فرحفزا) با انتقال و توقف به کرد در زیر نهاوند
34- ترکیب نهاوند -کرد در فرود
مقام حجاز:
35-حرکت لحنی در درجه 7و8 راست که گاهی به نهاوند نزدیک می شود ولی در ادامه وارد جنس حجاز می گردد فنی و زیبا
36-حجازکار
37-حجاز حسینی (از درجه 5) با تحریرهای فنی و حرکات لحنی فنی (موتیف سازی در لحن) با ترکیب با راست در بالای حجاز
38-درجه اول و دوم مقام شاهناز به زیبایی
39-نغمه مدولاسیون ورود به حجاز با فرود در مقام حجاز
40-ثلاثی حجاز با اشاره به زیر قرار
41-فراز بینظیر در حجاز حسینی با استفاده مکرر از تکنیک موتیف سازی با بهره گیری ل از تحریرهای بسیار فاخر و عالی با اشاره به حجاز محیر (اوج حجاز) 23و24
مقام راست:
42-عقد راست
43-راست با حرکات لحنی فنی و زیبا
44-عقد راست
45-عقد راست با قفله فنی
46-عقد راست با قفله فنی و زیبا
مقام بیات:
47-جنس بیات در بسمله سوره اعلی
48-جنس بیات با قفله زیبا
49-جنس بیات
50-ثلاثی بیات با شروع از یک پرده پایین تر از درجه 1 بیات و توقف بر درجه 1 بیات
51-فرود فنی و زیبا در مقام حسینی
52-بیات نوا به زیبایی و فنی با اشاره به نهاوند در بالا (دو مرتبه) با انتقال به شوری 
53-بیات دوکاه
54-فرود در مقام فرعی حسینی
55-بیات حسینی در اوج بیات به زیبایی و فنی با انتقال به بیات محیر با تحریرهای فاخر و قفله فنی
مقام کرد:
56-ثلاثی کرد 
57-ثلاثی کرد
مقام بیات:
58-بیات نوا در عقد بیات شروع از درجه 5 بیات
59-جنس بیات شروع از درجه 4 بیات
60-ثلاثی کرد شروع از درجه 3 بیات
61-بیات دوکاه
62-فرود در مقام حسینی
63-بیات نوا با رفت و برگشت به کرد و بیات، بسیار زیبا و فنی به همراه تحریرهای فاخر
مقام کرد:
64-ثلاثی کرد
65-ثلاثی کرد
66-فرود و صعود در کرد
67-فرود در مقام کرد
68-ثلاثی کرد در بم صدا
69-صعود در مقام کرد بسیار زیبا و فنی
70-ثلاثی کرد در بم با انتقال با کمک فاصله اکتاو به ثلاثی کرد در اکتاو دوم
71-کرد حسینی بسیار فنی و زیبا با انتقال به بیات محیر (نه کرد محیر)
72-جنس کرد با انتقال به حجازکار کرد در دقیقه 35
73-حجازکارکرد دقیقه 35
74-فرود در مقام کرد
مقام راست:
75-عقد راست زیبا وفنی
76-عقد راست
77-تصدیق در فرود راست
/ 0 نظر / 132 بازدید