تحلیل مقامی تلاوت حشر طارق فجر حمد بقره استاد محمد صدیق منشاوی

فرازها :
 1. استعاذه : بیات
 2. بسمله : بیات
 3. بیات - سه درجه اول بیات (ثلاثی بیات)
 4. بیات - درجه 4 هم اضافه گردید (جنس بیات)
 5. بیات - جنس (چهار درجه ) بیات
 6. بیات - از درجه 5 با انتقال به درجه 4
 7. بیات - اجرای نزولی جنس حجاز  از ترکیب بیات-حجاز (مقام فرعی شوری)
 8. بیات - ترکیب بیات-حجاز به شکل صعودی (مقام فرعی شوری)
 9. بیات - اجرای نزولی جنس حجاز  از ترکیب بیات-حجاز (مقام فرعی شوری)
 10. بیات - از درجه 5 که در پایان به درجه 4 منتقل گردید
 11. بیات - مقام فرعی شوری
 12. بیات - مقام فرعی شوری با فرود و صعود
 13. مدولاسیون - انتقال به راست از درجه 4 بیات و ارتقاء تلاوت به میزان 4 درجه (دو و نیم پرده)
 14. راست - درجه 4 با فرود بر درجه 1
 15. مدولاسیون - انتقال به بیات و ارتقاء تلاوت به میزان یک درجه (یک پرده) آیه 21
 16. بیات - جنس بیات آیه 21
 17. بیات - درجه 5 با با انتقال و اشاره به شوری
 18. بیات - مقام فرعی شوری
 19. بیات - مقام فرعی شوری با تاکید بیشتر بر روی جنس حجاز آیه 22
 20. بیات - درجه 5 با با انتقال به شوری
 21. بیات - مقام فرعی شوری با تاکید بیشتر بر روی جنس حجاز در بم صدا
 22. بیات - مقام فرعی شوری با تاکید بیشتر بر روی جنس حجاز در بم صدا
 23. مدولاسیون - استفاده از مقام فرعی بیاتین و ارتقاء تلاوت به میزان 4 درجه (دو و نیم پرده) با استفاده از این سه مدولاسیون استاد یک اکتاو اوج گیری نمود.
 24. بیات - جنس بیات در بم صدا (اکتاو اول صدا)
 25. بیات - جنس بیات در بم صدا (اکتاو اول صدا)
 26. بیات - جنس بیات در بم صدا (اکتاو اول صدا)
 27. صبا - جنس صبا با کار لحنی مناسب
 28. صبا
 29. صبا
 30. صبا
 31. صبا - سه درجه اول (ثلاثی) با توقف بر درجه صفر (یک پرده پایین تر از درجه 1)
 32. صبا
 33. صبا
 34. صبا - کار لحنی مناسب آیه 22
 35. صبا -  درجه دوم صبا  با توقف بر درجه صفر 
 36. صبا - اجرای زیبا همراه با تحریرهای مناسب آیه 24
 37. صبا - درجه 3 صبا با توقف بر درجه صفر 
 38. صبا - درجه 3 صبا با توقف بر درجه صفر (یک اکتاو پایین تر)
 39. نهاوند - شروع از درجه 4 با لحن زیبا و با اشاره  به درجه 5
 40. نهاوند - در بم صدا
 41. نهاوند - در بم صدا
 42. نهاوند - در بم صدا
 43. نهاوند - در بم صدا
 44. نهاوند - در کلمه تکبیر
 45. راست - نغمه رهاوی با فرود در سه گاه (ترکیب) ابتدای سوره طارق
 46. سه گاه در بم صدا
 47.  راست - درجه 4
 48. راست - جنس راست در بم صدا
 49. راست - درجه 4 با هبوط در درجات پایین تر جنس راست
 50. چهارگاه آیه 9و10 سوره طارق
 51. راست - جنس راست در بم صدا با اشاره به درجه صفر آیه 11و12و13 طارق
 52. راست - جنس راست در بم صدا آیه 14
 53. راست - جنس راست در بم صدا با اشاره به درجه صفر آیه 15و16 طارق
 54. چهارگاه - آیه 17 و آیه اول سوره فجر
 55. راست - جنس راست
 56. راست - جنس راست
 57. راست - جنس راست
 58. راست - جنس راست در بم صدا
 59. راست - جنس راست در بم صدا
 60. راست - عقد (پنج درجه ) راست در بم صدا
 61. راست - عقد راست در اکتاو با فرود مختصر در بیات (ترکیب)
 62. راست - عقد راست 
 63. راست - عقد راست در اکتاو با فرود مختصر در بیات (ترکیب)
 64. راست - جنس راست در بم صدا
 65. راست - جنس راست در بم صدا
 66. راست - عقد راست در اکتاو با فرود کامل در بیات (مقام فرعی طاهر)
 67. مدولاسیون - انتقال به صبا لذا تلاوت یک و نیم پرده افتاد
 68. صبا
 69. صبا به زیبایی
 70. صبا
 71. صبا
 72. صبا
 73. صبا
 74. صبا در بم صدا
 75. صبا در بم صدا
 76. حجاز - از درجه 4 به زیبایی
 77. حجاز - از درجه 4 با اشاره به درجه 5 در بم صدا
 78. حجاز - ترکیب حجاز-نهاوند در بم صدا
 79. حجاز - ترکیب حجاز-نهاوند در بم صدا
 80. حجاز در بم صدا
 81. حجاز در بم صدا
 82. راست
 83. راست - جنس راست با اشاره به درجه 5 و فرود تا درجه صفر
 84. راست در بم صدا
 85. راست - درجه 4 
 86. راست در بم صدا
 87. راست در بم صدا
 88. راست - نغمه رهاوی با فرود در سه گاه بسبار زیبا و تاثیر گذار
 89. راست در بم صدا
 90. راست در بم صدا
 91. راست در بم صدا
 92. راست - درجه 4 با اشاره به درجه 5
 93. راست
 94. راست در بم صدا
 95. راست در بم صدا
 96. راست - درجه 4 با اشاره به درجه 5 و با فرود ظریف بر بیات (ترکیب)
 97. راست
 98. راست در بم صدا
 99. راست در بم صدا
 100. راست - اجرای ترکیب راست-راست متصل (نیشابورک) صعود تا درجه 7
 101. حجاز - اجرای حجاز کار از یک پرده بالاتر از مقام راست فراز های قبل
 102. حجاز
 103. حجاز - اجرای حجاز کار 
 104. راست
 105. بیات - انتقال از یک پرده بالاتر از راست فراز قبل (هم درجه حجاز فرازهای ذکر شده در 101-103) با فرود در مقام حسینی
 106. بیات در بم صدا
 107. بیات در بم صدا
 108. بیات - درجه 5 با انتقال به درجه 4
 109. بیات - درجه 5 با انتقال به درجات بالاتر در جنس دوم مقام بیات (جنس نهاوند) با فرود مجدد بر جنس اول بیات
 110. بیات - جنس بیات با اشاره به درجه 5
 111. بیات
 112. تصدیق در بیات
/ 0 نظر / 306 بازدید