پیش درآمدی بر قاریان و فنون تلاوت

مطالب صفحات دیگر شامل نکاتی در مورد آشنایی با مقامات اصلی، فرعی ترکیبات و اصطلاحات جدید رایج در فن محترم تلاوت قرآن می باشد.

همچنین تحلیل تلاوت هایی از اساتید:

نسل اول قراء مصر مانند: استاد علی محمود، استاد محمد رفعت، استاد عبدالفتاح شعشاعی

نسل های دیگر مانند: استاد مصطفی اسماعیل، استاد محمد صدیق منشاوی،  استاد عبدالباسط عبدالصمد، استاد شحات محمد انور، استاد محمود شحات انور و ... درج گردیده است.

برای ورود به صفحات ما کلیک نمایید.

صفحه اصلی

صفحه 1

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 4

 صفحه 5

/ 0 نظر / 212 بازدید