ترکیبات مقامی در فن تلاوت

2-ترکیبات مقام راست (مقام های  فرعی):

الف-ترکیب راست-بیات ( مقام فرعی نوروز راست)

ب- ترکیب راست-راست به شکل متصل (مقام فرعی نیشابورک)

ج-ترکیب راست-حجاز (مقام فرعی سوزناک)

د-ترکیب راست-نهاوند (مقام فرعی سوزدل آرا)

ه-ترکیب راست-صبا (دلنشین)

 

3-ترکیبات مقام حجاز (مقام های فرعی) : 

الف-ترکیب حجاز-بیات ( عزال)

ب-ترکیب حجاز-حجاز (حجازکار یا شاهناز)

ج-ترکیب حجاز-عجم (زنکران)

د-ترکیب حجاز-نهاوند (اصفهان)

 و-ترکیب حجاز - کرد (حجاز عجمی)

ی-ترکیب حجاز-سه گاه 

4-ترکیبات مقام سه گاه (مقام های فرعی)

الف- ترکیب سه گاه-صبا (بستنکار)

ب-ترکیب سه گاه-حجاز (هزام)

ج-ترکیب سه گاه-بیات (عراق)

د-ترکیب سه گاه-نهاوند (اوشار یا مایه)

و-ترکیب سه گاه-عجم (فرحناک)

 ه-ترکیب سه گاه-سه گاه (سه گاه بلدی)

 

5-ترکیبات مقام عجم (مقام های فرعی):

الف-ترکیب عجم-حجاز (شوق افزا)

ب-ترکیب عجم-راست (چهارگاه)

ج-ترکیب عجم-نهاوند (این ترکیب در تلاوت شیخ علی محمود به چشم می خورد)

د-ترکیب عجم-صبا

 

 6-ترکیبات مقام نهاوند (مقام های فرعی):

الف-ترکیب نهاوند-بیات (عشاق مصری)

ب-ترکیب نهاوند-حجاز به شکل متصل (نهاوند مرصع)

ج-ترکیب نهاوند-نهاوند به شکل متصل (فرحفزا)

 ترکیب نهاوند-کرد (نهاوند کردی)

 

7-ترکیبات مقام کرد (مقام های فرعی)

الف-ترکیب کرد-حجاز به شکل متصل (طرزنوین)

ب-ترکیب کرد-حجاز به شکل منفصل (شهناز کردی)

ج-ترکیب کرد-صبا (طرز نوین)

د-ترکیب کرد-نهاوند (حجازکار کرد)

 

8-ترکیبات مقام نکریز (مقام های فرعی):

الف-ترکیب نکریز-حجاز (نواثر)

ب-ترکیب نکریز-راست (پسندیده)

 

9-ترکیبات مقام صبا :

الف-ترکیب صبا-عجم

ب-ترکیب صبا-حجاز 

/ 0 نظر / 255 بازدید